Introductie


Stamreeksen


Contact

Aanvragen Oudburgerrecht Nijmegen

De afdeling Kwartier van Nijmegen van de NGV en OBG geven personen die kunnen aantonen in mannelijke lijn af te stammen van een vóór 1810 door de Stad Nijmegen erkende burger de gelegenheid een Oudburger oorkonde aan te vragen. Op deze pagina vindt u de aanvraagprocedure en links naar de formulieren.

Om aansluiting te vinden bij een vóór 1810 (zie toelichting onderaan de pagina) als burger erkende voorouder worden twee publicaties van Schimmel gebruikt. De eerste behandelt het tijdvak 1592-1810 en is online beschikbaar, een latere publicatie handelt over de jaren 1336-1591. Indexen op beide publicaties zijn ook te doorzoeken op de site van het Regionaal Archief Nijmegen, dit is waarschijnlijk de meest voor de hand liggende ingang:

Als je wil nagaan of een voorouder het Nijmeegs burgerrecht heeft verkregen
kan je de erkenningen en verleningen vóór 1810 doorzoeken op de site van het Regionaal Archief Nijmegen : zoek onder 'Personen en locaties' in de bron 'Burgerlijsten 1337-1810' (let op spellingsvariaties!). Aanvullende informatie over deze zoekmogelijkheid hier.

Voor vragen over onderzoek naar tussenliggende generaties kunt u contact opnemen.


Aanvraagprocedure

  1. Toon aan dat je in de mannelijke lijn afstamt van een voorouder, die is opgenomen in de hierboven genoemde publicaties. Gebruik daarvoor een of meer exemplaren van het formulier "Aantonen afstamming Oudburger". Bij het opstellen van de afstammingsreeks kan de aanvrager assistentie vragen via email.
  2. Vul het "Aanvraagformulier erkenning Oudburgerrecht van Nijmegen" in. Je kan onder meer aangeven of je naast de oorkonde ook een stamreeks wil ontvangen.
  3. Betaal 10€ inschrijfgeld. Dit bedrag dekt portokosten, de kosten voor de oorkonde en eventueel een afstammingslijst, onderhoud van websites, etc. Indien een aanvraag wordt afgewezen, volgt geen restitutie.
  4. Verstuur de ingevulde en ondertekende formulieren met de bijlagen en (kopieën van) eventueel overige informatie per email of stuur ze per post naar NGV, afdeling Kwartier van Nijmegen, p/a Marktstraat 23, 5371AC Ravenstein.
  5. Indien extra informatie nodig is of er andere vragen zijn, wordt er teruggekoppeld naar de aanvrager.
  6. Na controle van de genealogische gegevens door de NGV, kwartier van Nijmegen, worden de gegevens naar OBG gestuurd, waarna de oorkonde ondertekend en uitgereikt wordt, eventueel in combinatie met de stamreeks.


Wethouder Velthuis van Nijmegen reikt de eerste 4 oudburgeroorkondes uit (mei 2022)


N.B. 1 In het verleden (ná 1810) zijn er personen als Oudburger van Nijmegen erkend op basis van verstrekte gegevens, die achteraf niet correct bleken. Het is dus niet voldoende om een afstamming aan te tonen tot een na 1810 erkende persoon.

N.B. 2 Indien een aanvrager niet in staat is de documenten te downloaden kunnen die worden aangevraagd via email of via NGV, Kwartier van Nijmegen, p/a Marktstraat 23, 5371 AC Ravenstein. Via deze laatste weg kunnen ook ingevulde formulieren geretourneerd worden indien scannen niet mogelijk is.